• فاز 3 اندیشه، بلوار آزادی، بازار بزرگ اندیشه، طبقه همکف کد پستی 3353661944
  • info@sqvae.com
اساسنامه
اساسنامه

اساسنامه

بسم الله الرحمن الرحيم
امام صادق (عليه السلام) فرمودند: بر در بهشت نوشته است، برای قرض هجده برابر و برای صدقه ده برابر پاداش خواهد بود.

فصل اول: نام، هدف، تابعيت، مدت، موضوع، محل فعالیت، سرمایه، منابع
ماده ۱ : نام 
صندوق قرض الحسنه وليعصر (عج) انديشه كه در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود.
 ماده ۲ : هدف
صندوق با الهام از تعالیم عالیه اسلام با هدف غیر انتفاعی در اجرای بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحیه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب 1337/05/05 جهت ارائه تسهیلات قرض الحسنه برای رفع نیاز های ضروری اشخاص حقیقی و حقوقی با حفظ رعایت موازین شرعی و قانونی تشکیل می گردد. 
ماده ۳ : تابعیت
صندوق دارای تابعیت ایرانی است.
 ماده ۴ : مدت
صندوق برای مدت نامحدود تشکیل شده است. 
ماده ۵ : موضوع 
موضوع فعالیت صندوق انجام کارهای عام المنفعه بطور غیر انتفاعی و به شرح زیر می باشد:
1-5: افتتاح حساب قرض الحسنه
5-2: افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه (وجوه اداره شده)
5-3: أعطای وام قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری مانند ازدواج، بدهی. تهیه جهیزیه، درمان، ایجاد اشتغال، کمک هزينه تحصیلی، تعمیرات مسکن و غیره.
5-4: اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی
ماده ۶ : محل فعالیت
مرکز عملیات صندوق شهرستان شهريار شهر انديشه فاز 3 بلوار آزادي پلاك 39 طبقه همكف به كدپستي 3354661944 می باشد.
تبصره: در صورت نیاز به تغییر مکان صندوق در محدوده فعالیت مراتب باید به تصویب هیأت امناء رسیده و مراحل قانونی در اداره ثبت شرکتها انجام گردد.
 ماده ۷ : سرمایه 
سرمایه صندوق عبارت است از مجموع ریالی :
7-1: آورده نقدی: دارد
2-7: آورده غیر نقدی: ندارد
3-7: چنانچه در پایان سال مالی پس از کسر هزینه ها مازاد درآمدی حاصل شود بحساب اندوخته احتیاطی جهت افزایش سرمایه منتقل می گردد.
تبصرہ: سرمایه توسط مؤسسین و افراد خیر تأمین و اهداء گردیده و به هیچ وجه قابل استرداد بین صاحبان سرمایه و خیرين نمی باشد.
 ماده ۸ : منابع مالی صندوق
8-1: سپرده قرض الحسنه که بازپرداخت آن عندالمطالبه می باشد.
2-8: سپرده قرض الحسنه ویژه (وجوه اداره شده)
3-8: سرمایه
4-8: موقوفات، وصایا، خيرات، مبرات و ... که توسط اشخاص خیر و به منظور مصرف در چارچوب وظایف صندوق در اختیار آن قرار میگیرید.
5-8: هدایا و کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی که صندوق در قبال دریافت آنها هیچ گونه تعهدی مبنی بر استرداد يا اعطای امتیاز و امثال آن ندارد.
8-6: مزدکار دریافتی بابت اعطای قرض الحسنه برابر قوانین و شرع مقدس
8-7: سود دریافتی ناشی از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سپرده گذاری نزد بانک ها
8-8: ساير منابع برابر قوانين
فصل دوم : ارکان
ارکان صندوق عبارتند از هیأت مؤسسین، هیأت امنا، هیأت مدیره و بازرسان که تابع مقررات کلی این اساسنامه می باشند.
ماده 9: هيأت مؤسس 
هیأت مؤسس در مورد تأسیس صندوق و سایر موارد اقدام و با تعیین هیأت امنا هیچگونه دخالتی در اداره امور صندوق نخواهد داشت.
ماده ۱۰: هیأت امناء 
هیأت امنای صندوق از 11 نفر تشکیل شده است که هنگام تأسیس از سوی مؤسسین انتخاب می شوند هیأت امناء بالاترین مقام تصمیم گیری صندوق می باشند. (حداقل نفرات ۱۱ نفر)
1-10: هر يک از اعضای هیأت امناء بايد در هنگام حیات خود یک فرد متدين و مورد اعتماد را که دارای صلاحیت لازم باشد برای جانشینی خویش معرفی نماید که بعد از وفات وی بعنوان عضو هیأت امناء انجام وظیفه نماید. عضو مذکور باید مورد قبول و تائید حداقل 3⁄4 اعضای هیأت امناء قرار گیرد.
10-2: چنانچه هر یک از اعضای هیأت امناء از ادامه همکاری به هر علت خودداری نماید. هیأت امناء شخص واجد شرایط و مورد 
اعتماد خود را با حداقل 3⁄4 آراء انتخاب نموده و بعنوان عضو هیأت امناء به جانشینی شخص مذکور خواهد پذیرفت.
تبصره (۱) : امتناع یا عدم حضور در جلسات در صورتی محرز می شود که عضو ممتنع كتباً انصراف خود را به هیأت امناء اطلاع دهد و در غیر این صورت با اخطار کتبی هیأت امناء چنانچه ظرف ۱۵ روز عضو مذکور حاضر به ادامه همکاری نشود و یا دلیل موجه عدم حضور خود را ارائه ندهد از عضویت در هیأت امناء مستعفی تلقی می شود و هیأت امناء برای انتخاب جانشین او تصمیم خواهد گرفت.
تبصره (۲): چنانچه3⁄4  هیأت امناء تشخیص دهند که یکی از اعضای هیأت امناء یا جانشین او فاقد صلاحیت می باشد، شخص دیگری را که واجد شرایط و مورد اعتماد باشد به جای شخص نامبرده انتخاب خواهند نمود.
3-10: هیات امناء هر سه ماه یکبار برای رسیدگی به امور صندوق تشکیل جلسه خواهند داد. دعوت از هیات امناء بوسیله رئيس هیات مدیره و یا نایب رئیس بعمل خواهد آمد در موارد ضروری 1⁄3 اعضای هیأت امناء و یا بازرس می تواند هیات امناء را بطور فوق العاده دعوت نماید.
تبصره (۳) : جلسه هیأت امناء با حضور حداقل 2⁄3  اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیات امناء با رأی 3⁄4  افراد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
4-10: وظائف و اختبارات هيأت امناء عبارتست از انتخاب و عزل و تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان، اصلاح اساسنامه در چارچوب ضوابط قانونی و شرعی ، تعیین سیاست ها و خط مشی های صندوق، رسیدگی به صورت های مالی، تصویب تراز و سود و زیان، استماع گزارش بازرسان، تعیین روزنامه کتبر الانتشار، انحلال و تصفیه 
ماده ۱۱: هیأت مدیره 
هیات مدیره صندوق دارای حداقل ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود که توسط هیأت امناء و از بین آنها یا خارج از اعضاء به مدت ۲ سال انتخاب می شوند.
1-11: در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می نماید. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می شود که عضو هیأت مدیره علی رغم اطلاع از دعوت بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در سه جلسه متوالی و با شش جلسه غیر متوالی طی یک سال در جلسه هیأت مدیره حاضر نشود.
تبصره (۱) : در صورت استعفای دسته جمعی اعضای هیأت مدیره، هیأت امناء به منظور قبول استعفا و انتخاب هیأت مدیره جدید جلسه فوق العاده تشکیل خواهند داد. 
تبصره (۲) : پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که هیأت مدیره جدید انتخاب شده باشد. هیأت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در صندوق ادامه داده و مسئولیت اداره امور صندوق را بر عهده خواهد داشت.
2-11: هیأت مدیره در نخستین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از انتخاب آنان توسط هیأت امناء تشکیل خواهد شد از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را بعنوان نایب رئیس انتخاب می نماید.
3-11: جلسه هیات مدیره حداقل هر ۱۵ روز یکبار به دعوت رئیس يا نایب رئیس و يا مدیر عامل يا اکثريت هیات مديره تشكیل میگردد. 4-11: جلسات هیأت مدیره با حضور2⁄3 اعضاء رسمیت می یابد و هرگونه تصمیم با رأی موافق اکثریت حاضر در جلسه هیأت مديره معتبر خواهد بود.
5-11: انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره بلامانع است.
6-11: هیأت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت هیأت امناء است در سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات ذیربط دارای اختیارات لازم جهت اداره امور صندوق بوده و عهده دار وظایف ذیل است: 

  • دعوت هیأت امناء، اجرای اساسنامه و تصمیمات هیأت امنا، نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عمليات وی و تعیین حدود وظائف و اختیارات و میزان حقوق مدیرعامل، تهیه و تنظیم طرح، برنامه و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به هيأت امناء، تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل به غیر ، تعیین و معرفی صاحبان أمضای مجاز برای قراردادها و اسناد تعهد آور صندوق، نظارت بر هزینه و درآمد صندوق، رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرسین و تسلیم گزارش مالی و ترازنامه به هیأت امناء، عزل و نصب کارکنان، تعیین شغل و شرایط استخدامی 
  • تقسیم و تبدیل و فسخ و اقاله و ابطال و واگذاری و اجرای آن ها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق اجاره و استجاره
  • واگذاری و فسخ اجاره و در خواست تعدیل و دفاع از آن.
  • اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختیارات در کلیه مراحل دادرسی اعم از دادگاه های عمومی و دیوان عالی کشور و سایر مراجع با حق مصالحه و سازش و تعیین وکیل با حق توکیل به غیر
  • اتخاذ تصمیم در مورد تحصیل وام قرض الحسنه از سایر مؤسسات مجاز 
  • نمایندگی در برابر اشخاص ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی و ... 
  • افتتاح حساب جاری و هرگونه حساب دیگر نزد بانک ها با سایر مؤسسات اعتباری مجاز

تبصره (۳): رهن و فروش اموال غیر منقول صندوق با تصویب هیأت امناء مجاز می باشد.
تبصره (۴): چنانچه مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد حقوق وی توسط هیأت مدیره در غیاب مدیرعامل تعیین می گردد.
7-11: هیات مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام می دهد و اعضاء حق ندارند از اختیارات هیأت، منفردا استفاده کنند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.
8-11: استعفاي هر یک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت و وظایفی که به وی محول شده است نمی باشد.
9-11:  هیأت مدیره باید از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی، ایرانی واجد شرایط برابر ضوابط به عنوان مدیر عامل انتخاب نماید و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی صندوق است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض نشده است نماینده صندوق محسوب می شود و از طرف صندوق حق امضاء دارد.
10-11: اگر مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.
11-11:  مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود برای خویش قائم مقام و یا معاون انتخاب نموده و به هیأت مدیره پیشنهاد و پس از تصویب هیأت مدیره با قبول مسئولیت قسمتی از اختیارات خود را به او تفویض نماید.
12-11: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مشترک مدیر عامل (در غیاب مدیر عامل قائم مقام) و دو نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره که همگی فاقد رابطه نسبی درجه یک باشند به همراه مهرصندوق معتبر است.
ماده ۱۲: بازرس 
هیأت امناء یک بازرس اصلی و یک بازرس على البدل برای مدت یکسال از بین خود و يا خارج انتخاب می کند.
1-12: بازرس باید درباره صحت صورت دارایی و عملکرد صندوق، نظارت مستمر بر انطباق امور صندوق اساسنامه و قوانین و صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیأت امناء گذاشته اند کتبأ اظهار نظر نماید.
2-12: بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات صندوق انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیأت امناء را بنماید.
3-12: بازرس می تواند بمنظور رسیدگی به حساب ها، دفاتر، اسناد و صورتهای مالی از کارشناسان مربوطه دعوت نماید که در اینصورت هزینه کارشناس با تصویب هیأت امناء بر عهده صندوق خواهد بود.
4-12:  بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.
5-12: در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و با استعفای بازرس اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت ده روز بازرس علی البدل را برای مدت باقیمانده دعوت نماید.
6-12: تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب و قبول سمت نکرده اند بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را بعهده دارند.

فصل سوم: سال مالی ، انحلال و تصفیه
ماده ۱۳: سال مالی
سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. به استثنای سال اول تأسیس تاریخ تشکیل تا پایان اسفند همان سال است.
ماده ۱۴: انحلال و تصفیه
1-14: چنانچه به عللی تصمیم به انحلال صندوق گرفته شود، هیأت امناء با اکثریت 3⁄4 مجموع آراء پنج نفر را از بین خود يا اعضای هیأت مدیره یا خارج بعنوان هیات تصفیه انتخاب می نماید.
2-14: هیأت تصفیه پس از رسیدگی به حساب ها و تصقیه بدهی ها و تعیین دارائی های منقول و غیر منقول و وصول مطالبات باقی مانده دارائی صندوق و سرمایه را با تصویب هیأت امناء و تائید سازمان اقتصاد اسلامی ایران به مصرف سایر امور خیریه خواهد رساند.
ماده ۱۵: 
کليه عملیات حسابداری و رعایت سقف کلی و فردی وام باید طبق مصوبات ابلاغی سازمان اقتصاد اسلامی ایران اجرا گردد.
ماده ۱۶: 
کلیه امور ثبتی صندوق اعم از تأسیس، تغییرات، انحلال و غیره باید به تائید سازمان اقتصاد اسلامی ایران برسد. 
ماده ۱۷:
صندوق در مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری و قوانین موضوعه می باشد. 
ماده ۱۸: 
این اساسنامه در سه فصل، ۱۸ ماده و ۹ تبصره در تاريخ 1399/12/25 به تصویب هیأت امنای صندوق رسیده است و جایگزین اساسنامه قبلی می گردد.
 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

0 نظر

  • اولین نفری باشید که نظر میدهید!

نظر خود را ارسال فرمایید!

ایمیل شما در سایت منتشر نمیشود و صرفا جهت ارسال نظر شما می باشد.